آشنایی با دوره WPS & PQR

» نام دوره : WPS  &  PQR برپایه استاندارد   ASME  Sec. IX

» توضیحات : آشنایی با نحوه نوشتن دستور العمل جوشکاری و همچنین نحوه تایید دستورالعمل بر اساس استاندارد ASME  بخش 9. در این دوره دانشپذیران با مطالب جامعی در زمینه بازرسی جوش آشنا می شوند و توانایی لازم برای خواندن و نوشتن یک دستورالعمل را کسب    می کنند. دانشپذیران با گذراندن این دوره در کنار دوره های بازرسی جوش تخصص لازم برای نظارت بر اجرای  یک جوشکاری صحیح را کسب می کنند .