آشنایی با دوره بازرسی رنگ و پوشش سطح 1و2

» نام دوره : بازرسی رنگ و پوشش سطح 1و 2 مطابق سرفصلهای انجمن بین المللی خوردگی 

» توضیحات : این دوره از دورهای تخصصی و پرکاربرد در زمینه حفاظت از خوردگی می باشد که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد دانشجویان در این دوره با مطالب جامعی از شناخت رنگها تا انواع روشهای پوشش و عیوب مربوطه تا نحوه انجام بازرسی آشنا می شوندو به عنوان متخصص رنگ و پوشش در صنایع مختلف به کار گرفته می شوند.