آشنایی با دوره RTI LEVEL I & II ASNT TC-1A

» نام دوره :RTI  LEVEL I & II  ASNT TC-1A

» توضیحات : این دوره جزوه دوره های کاربردی در زمینه بازرسی غیر مخرب جوشکاری می باشد. در این دوره دانشپذیر با انواع روشهای  پرتو نگاری آشنا و به  طور اختصاصی در زمینه نحوه پرتو نگاری از قطعات جوش داده شده و همچنین با انواع فیلم و انواع عیب جوش و تفسیر فیلم رادیو گرافی آشنا می شود. و به عنوان یک متخصص مفسر فیلم رادیو گرافی به کار گرفته می شود.