آشنایی با دوره VT LEVEL I & II ASNT TC-1A

» نام دوره : VT  LEVEL I & II  ASNT TC-1A

» توضیحات : اولین و مهمترین روش غیر مخرب بازرسی چشمی جوش  می باشد. در این دوره دانشپذیران با انواع فرایندهای جوشکاری و عیوب مربوط به هر فرایند آشنا می شوند . همچنین نقشه خوانی جوش نیز در این دوره آموزش داده می شود. فقط در این روش بازرسی است که مراحل سه گانه بازرسی جوش(قبل از جوشکاری،حین جوشکاری و بعد از جوشکاری) مدنظر قرار میگیرد. در پایان به دانشپذیران مدرک معتبر بین المللی از مرکز آزمایشهای غیر مخرب آمریکا (ASNT) اعطاء می شود. این دوره زیر نظر مدرس بین المللی تستهای غیر مخرب برگزار می شود