آشنایی با دوره PT LEVEL I & II ASNT TC-1A

» نام دوره : PT  LEVEL I & II   ASNT TC-1A

» توضیحات : بازرسی جوش به روش مایع نافذ که فراگیران در این دوره ضمن آشنا شدن با انواع مایع نافذ و روش انجام آزمایش  با استاندادها و معیار پذیرش عیوب جوش آزمایش زیر نظر مدرس بین المللی تستهای غیر مخرب آشنا می شوید و  در پایان به دانشپذیران مدرک معتبر بین المللی از مرکز آزمایشهای غیر مخرب آمریکا (ASNT) اعطاء می شود.