آشنایی با دوره UT LEVEL I & II ASNT TC-1A

» نام دوره : UT  LEVEL I & II  ASNT TC-1A

» توضیحات : دانشپذیران دوره آموزشی آزمایش با امواج فراصوتی (Ultrasonic test) که در اصل بهترین نوع تست در پیداکردن عیوب داخلی  در جوش و مواد مختلف می باشد، با اصول کلی و مبانی امواج فراصوتی ،نحوه انجام تست،انواع پراب و اتنخاب پراب مناسب برای انجام آزمایش،شناخت عیوب و معیار پذیرش آشنا می شوند.