آشنایی با دوره بازرسی مخازن تحت فشار بر پایه استانداردASME Sec. VIII

» نام دوره : بازرسی مخازن تحت فشار بر پایه استانداردASME  Sec. VIII

» توضیحات :انجمن مهندسان مکانیک آمریکا با سابقه ترین انجمن در تدوین استانداردهای صنعتی می باشد. در این دوره ضمن آشنا شدن با این انجمن ،مبانی و اصول ساخت مخازن تحت فشار که شامل طراحی، انتخاب مواد،ساخت،نصب، بازرسی جوش و اتصالات و مطالب بی شماری در زمینه مخازن تحت فشار می باشد آموزش داده می شود.