آشنایی با دوره کلید فولاد

» نام دوره : کلید فولاد

» توضیحات : معرفی فولادها، ترکیب شیمیایی، خواص و کاربرد ، طبقه بندی های مختلف، معرفی استانداردهای آمریکایی و بین المللی (AISI , UNS , ASTM , …) . اروپائی – آلمانی (DIN – EN)، و طرز استفاده از کتاب کلید فولاد و معرفی نرم افزارهای موجود در این زمینه.