آشنایی با دوره بازرسی و کنترل سیستم های حفاظت کاتدی

» نام دوره : بازرسی و کنترل سیستم های حفاظت کاتدی

» توضیحات : بالابردن تجربه اجرایی، طراحی و نظارتی دانشجويان در حوزه بازرسی و کنترل سیستم های حفاظت کاتدی و جریان‌های سرگردان از اهداف برگزاری این دوره می باشد.

حفاظت کاتدی جزو روشهای جلوگیری از خوردگی می باشد که کاربرد در صنعت دارد. مطالب آموزشی این دوره شامل: آشنایی با مبانی سیستم های حفاظت کاتدی و معیارهای آن، روشهای بررسی، دستگاههای اندازه گیری، طراحی انواع بستر آندی، حفاظت کاتدی با مبدل یکسوکننده و آندهای فدا شونده، اصول بازرسی و کنترل سیستم های حفاظت کاتدی، جریان های سرگردان و راههای مقابله با آن، بررسی تصاویر آموزشی متعدد می باشد