پنج شنبه, 04 بهمن 1397

انتخاب زبان

  • nazeran slide 0101
  • nazeran slide 0202
  • nazeran slide 0303
  • nazeran slide 9608
  • كسب عنوان چهره ماندگار صنعت و معدن ايران، سال 1390
  • کسب عنوان برند برتر ملی توسط ناظران یکتا
  • کسب عنوان مرکز آموزشی همکار نمونه در سطح ملی در سالهای 1392 و 1393
  • کسب عنوان مرکز آموزشی همکار نمونه سال 1396

گواهینامه های صادر شده

  • گواهینامه های صادر شده ملی

گواهینامه های ملی صادر شده سال 1397

گواهینامه های ملی صادر شده سال 1396

گواهینامه های ملی صادر شده سال 1395

گواهینامه های ملی صادر شده سال 1394

گواهینامه های ملی صادر شده سال 1393

گواهینامه های ملی صادر شده سال 1392

گواهینامه های ملی صادر شده سال 1391

گواهینامه های ملی صادر شده سال 1390

گواهینامه های ملی صادر شده سال 1389

گواهینامه های ملی صادر شده سال 1388

گواهینامه های ملی صادر شده سال 1387

گواهینامه های ملی صادر شده سال 1386
گواهینامه های ملی صادر شده سال 1385
گواهینامه های ملی صادر شده سال 1384
گواهینامه های ملی صادر شده سال 1383
گواهینامه های ملی صادر شده سال 1382
گواهینامه های ملی صادر شده سال 1381
گواهینامه های ملی صادر شده سال 1380

گواهینامه های ملی صادر شده سال 1379

گواهینامه های ملی صادر شده سال 1378

گواهینامه های ملی تمدید شده

 

  • گواهینامه های صادر شده بین المللی

گواهينامه هاي بين المللي صادر شده ASNT MT LEVEL I & II
گواهينامه هاي بين المللي صادر شده ASNT MT LEVEL I & II - تمدید
گواهينامه هاي بين المللي صادر شده ASNT PT LEVEL I & II
گواهينامه هاي بين المللي صادر شده ASNT PT LEVEL I & II - تمدید

گواهينامه هاي بين المللي صادر شده ASNT RT LEVEL I & II

گواهينامه هاي بين المللي صادر شده ASNT RT LEVEL I & II-تمدید
گواهينامه هاي بين المللي صادر شده ASNT RTI LEVEL I & II
گواهينامه هاي بين المللي صادر شده ASNT RTI LEVEL I & II - تمدید
گواهينامه هاي بين المللي صادر شده ASNT UT LEVEL I & II
گواهينامه هاي بين المللي صادر شده ASNT UT LEVEL I & II -تمدید
گواهينامه هاي بين المللي صادر شده ASNT VT LEVEL I & II
گواهينامه هاي بين المللي صادر شده ASNT VT LEVEL I & II -تمدید
گواهينامه هاي بين المللي صادر شده Cswip 3/0
گواهينامه هاي بين المللي صادر شده Cswip 3/1

نشریات

تالیف جزوات ، کتب ، مقالات و تدوین استاندارد

 

 

مقالات 

کتاب

جزوات

استاندارد ها

آموزش

آموزش تخصصی دوره های جوش و NDT

 

معرفی اساتید

دوره های آموزشی

مرکز دانلود

فایلهای در اختیار گذاشته شده

 

دانلود

 

افتخارات

افتخارات کسب شده ناظران یکتا

 

افتخارات