آشنایی با دوره هماهنگ کننده جوشکاری

-الزامات کدها و استانداردهای کاربردی جوشکاری ( ISO 14731 , ISO 3834 ):دو ساعت
-وظایف هماهنگ کننده جوشکاری: دوساعت
- مواد پایه و مواد مصرفی جوشکاری:شش ساعت
مرور اسناد بازرسی و پذیرش گواهینامه ها ، شرایط تحویل ، انبارش و جابجایی ، ردیابی

- دستور العمل های جوشکاری و تأیید صلاحیت جوشکاران :هشت ساعت
نکات اجرایی ، دامنه شمول ، PQR پوشش دهنده ، بررسی گزارش آزمایشگاه ، گواهینامه و کارت جوشکار

-طرح ریزی تولید:چهار ساعت
ارجاع به WPS مناسب ، اختصاص کارکنان تأیید صلاحیت شده ، ترتیب و توالی مونتاژ و جوشکاری  ،  تجهیزات پیش گرمایش و عملیات حرارتی پس از جوشکاری ، آزمایش های تولیدی

-بازرسی های جوش:شش ساعت
بازرسی های قبل از جوشکاری ، حین جوشکاری و پس از جوشکاری ، گزارشات مربوطه

-طرح بازرسی و آزمایش ( ITP ) :چهار ساعت
آزمایش های غیر مخرب: پنج ساعت
الزامات NDT ، درصد NDT ، بررسی گزارش های NDT

- کارکنان ، پیمانکاران فرعی ، کالیبراسیون :چهار ساعت

-عملیات حرارتی پس از جوشکاری: دو ساعت
الزامات عملیات حرارتی ، عملیات حرارتی کوره ای و موضعی ، ترموکوپل ها ، گراف PWHT ، سختی سنجی

- آزمایش فشار هیدرواستاتیک: دو ساعت
الزامات هیدروتست ، پنوماتیک تست ، فشارسنج ها ، کالیبراسیون ، بررسی گزارش آزمایش فشار

- گزارش عدم انطباق و اقدام اصلاحی: یک ساعت
آزمون و صدور گواهینامه: دو ساعت

آزمون و صدور گواهینامه هماهنگ کننده کنترل کیفیت جوشکاری توسط انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران ( IWNT ) انجام خواهد شد .