لیست مقالات خانم مهندس نازیلا ادب آوازه

 مقالات ارائه شده بصورت ارائه حضوری در کنفرانس ها:

mf6K8l4 کاربرد نرم افزار های رایانه ای در معرفی ، آموزش و به روز کردن داده های مرمتی،ششمین همایش حفاظت و مرمت اشیا تاریخی و فرهنگی و تزیینات وابسته به معماری، پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فرهنگی، صفحه 175

mf6K8l4 بهبود کارکرد استاندارد ISO 3834 با استفاده از متدولوژی مهندسی ارزش، دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ، 12 و 13 مهر ماه 1388، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، صفحه 173

 

مقالات ارائه شده در نشریات: 

mf6K8l4 شش راه جلوگيري از مردود شدن جوش، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ،شماره 64،صفحه 10

mf6K8l4 جوشکاری "هنر فکر کردن در فلز"، فصلنامه جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره 58، صفحه 78

mf6K8l4 فرآيند مديريت ريسک در ارائه خدمات شهري"، فصلنامه جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره 56، صفحه 47

mf6K8l4 راهنماهایی برای سازمان های آموزش آزمایش های غیرمخرب ، فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره53، صفحه67

mf6K8l4 معرفی نرم افزار Weld IT، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ،شماره26، صفحه35

mf6K8l4 گاهشمار جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،شماره29، صفحه44

mf6K8l4 گاهشمار جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،شماره32-31، صفحه38

mf6K8l4 گاهشمار جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،شماره33، صفحه42

mf6K8l4 گاهشمار جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،شماره34، صفحه24

mf6K8l4 گاهشمار جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،شماره35، صفحه48

mf6K8l4 گاهشمار جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،شماره37-36، صفحه42

mf6K8l4 گاهشمار جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،شماره38، صفحه32

mf6K8l4 گاهشمار جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،شماره39، صفحه24

mf6K8l4 گاهشمار لحمیکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران، شماره40، صفحه30

mf6K8l4 گاهشمار لحمیکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران، شماره41، صفحه32

mf6K8l4 گاهشمار لحمیکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،شماره42، صفحه33

mf6K8l4 گاهشمار لحمیکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران، شماره43، صفحه27

mf6K8l4 آزمایشهای غیرمخرب در مسیر تاریخ ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران، شماره45، صفحه8

mf6K8l4 آزمایشهای غیرمخرب در مسیر تاریخ ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران، شماره46، صفحه27