لیست مقالات خانم مهندس نازیلا ادب آوازه

 مقالات ارائه شده بصورت ارائه حضوری در کنفرانس ها:

mf6K8l4 ارزیابی عملکرد شغلی جوشکاران براساس فرسودگی شغلی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها با رویکرد Maslach و JPQ، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه،1397.

mf6K8l4 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی در شرکتهای بازرسی جوش ایران، اولین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی،1397.

mf6K8l4 بررسی کیفیت بازرسی جوش با استفاده از مدل سروکوال و تحلیل اهمیت - عملکرد، سومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی، سومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی،1397.

mf6K8l4 تحلیل کارایی ایستگاه های جوش بر اساس عوامل زیان آور محیط کار با استفاده از تحلیل پوششی داده ها، دهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها، 1397.

mf6K8l4 ارزیابی عملکرد بازرسین جوش با استفاده از تحلیل پوششی داده ها با رویکرد Achieve، پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران،1397.

mf6K8l4 کاربرد نرم افزار های رایانه ای در معرفی ، آموزش و به روز کردن داده های مرمتی،ششمین همایش حفاظت و مرمت اشیا تاریخی و فرهنگی و تزیینات وابسته به معماری، پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فرهنگی، صفحه 175

mf6K8l4 بهبود کارکرد استاندارد ISO 3834 با استفاده از متدولوژی مهندسی ارزش، دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ، 12 و 13 مهر ماه 1388، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، صفحه 173

 

مقالات ارائه شده در نشریات: 

mf6K8l4 شش راه جلوگيري از مردود شدن جوش، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ،شماره 64،صفحه 10

mf6K8l4 جوشکاری "هنر فکر کردن در فلز"، فصلنامه جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره 58، صفحه 78

mf6K8l4 فرآيند مديريت ريسک در ارائه خدمات شهري"، فصلنامه جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره 56، صفحه 47

mf6K8l4 راهنماهایی برای سازمان های آموزش آزمایش های غیرمخرب ، فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره53، صفحه67

mf6K8l4 معرفی نرم افزار Weld IT، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ،شماره26، صفحه35

mf6K8l4 گاهشمار جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،شماره29، صفحه44

mf6K8l4 گاهشمار جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،شماره32-31، صفحه38

mf6K8l4 گاهشمار جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،شماره33، صفحه42

mf6K8l4 گاهشمار جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،شماره34، صفحه24

mf6K8l4 گاهشمار جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،شماره35، صفحه48

mf6K8l4 گاهشمار جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،شماره37-36، صفحه42

mf6K8l4 گاهشمار جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،شماره38، صفحه32

mf6K8l4 گاهشمار جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،شماره39، صفحه24

mf6K8l4 گاهشمار لحمیکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران، شماره40، صفحه30

mf6K8l4 گاهشمار لحمیکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران، شماره41، صفحه32

mf6K8l4 گاهشمار لحمیکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،شماره42، صفحه33

mf6K8l4 گاهشمار لحمیکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران، شماره43، صفحه27

mf6K8l4 آزمایشهای غیرمخرب در مسیر تاریخ ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران، شماره45، صفحه8

mf6K8l4 آزمایشهای غیرمخرب در مسیر تاریخ ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران، شماره46، صفحه27