لیست مقالات آقای مهندس عبدالکریم آباد

mf6K8l4 آشنایی با آزمایشات غیرمخرب ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره41، صفحه23

mf6K8l4 آشنایی با آزمایشات غیرمخرب ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره41، صفحه23

mf6K8l4 آشنایی با آزمایشات غیرمخرب ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره42، صفحه11