لیست مقالات آقای مهندس سعید باقریان

mf6K8l4 جوشکاری ترکیبی لیزری و لحیمکاری لیزری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران شماره28-27، صفحه48

mf6K8l4 جوشکاری آلیاژهای آلومینیوم،، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران شماره39، صفحه36