لیست مقالات آقای مهندس افشین خورسندی

mf6K8l4  تولید امواج آلتراسونیک ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره26، صفحه12