لیست مقالات آقای مهندس بهنام دزفولیان

mf6K8l4 پلاسما و جوشکاری، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره46، صفحه37

mf6K8l4 سیستم های کنترل جریان گاز محافظ GMAW، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره48، صفحه55

mf6K8l4 اطمینان از دقت درجه حرارت پیش گرمایش ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره50، صفحه75

mf6K8l4 نکات جوشکاری میگ ، فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره54، صفحه82