لیست مقالات آقای مهندس فریدون سپه پناه

mf6K8l4 الکترودهای روپوش دار فولاد زنگ نزن ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره28-27، صفحه6