لیست مقالات آقای مهندس مجید شاطری

mf6K8l4 تعیین دمای پیشگرمایش بر مبنای آیین نامه ساختمانی ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره32-31، صفحه34

mf6K8l4 مشخصات دستورالعملهای جوشکاری استاندارد، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره45، صفحه30

mf6K8l4 پیش بینی و اندازه گیری عدد فریت در مشخصات فنی ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره50، صفحه25

mf6K8l4 بروز ترک خستگی در اثر پدیده لرزه آوایی ، فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره52، صفحه97

mf6K8l4 آخرین بازنگری AWS در کد D1.1، فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره53، صفحه26

mf6K8l4 بازرسي و تعميرات جوشكاري مخازن تحت فشار ، انجمن جوشكاري و آزمايش هاي غيرمخرب ايران، فصلنامه جوشكاري ، شماره 61،صفحه61