لیست مقالات آقای مهندس رسول قاسمی

 مقالات ارائه شده بصورت ارائه حضوری در کنفرانس ها:

mf6K8l4 بهبود کارکرد استاندارد ISO 3834 با استفاده از متدولوژی مهندسی ارزش، دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ، 12 و 13 مهر ماه 1388، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش

 

مقالات ارائه شده در سایر نشریات:

mf6K8l4 جوشکاری فولادهای زنگ نزن ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره28-27، صفحه54

mf6K8l4 جوشکاری چدنها ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره29، صفحه54

mf6K8l4 جوشکاری مس و آلیاژهای آن ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره30، صفحه40

mf6K8l4 جوشکاری آلومینیوم ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره32-31، صفحه44

mf6K8l4 جوشکاری تیتانیوم و آلیاژهای آن،، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره47، صفحه34

mf6K8l4 جوشکاری نیکل و آلیاژهای آن،، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره48، صفحه56

mf6K8l4 جوشکاری فولادهای کربنی و کم آلیاژ،، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره49، صفحه16

mf6K8l4 متغیرهای اساسی تکمیلی ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره49، صفحه48

mf6K8l4 تضمین کیفیت سازه ها یا محصولات جوشی ،  فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره52، صفحه2

mf6K8l4 تایید صلاحیت و اعتبار دهی به شرکت های سازنده قطعات جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره53، صفحه48

mf6K8l4 راهنمای تاسیس مراکر آموزش جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره54، صفحه42

mf6K8l4 تاييد صلاحيت بازرسان جوش، فصلنامه جوشکاری ،  فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره 56، صفحه 61

mf6K8l4 آموزش،تاييد صلاحيت و گواهي کارکنان آزمايشهاي غيرمخرب، فصلنامه جوشکاری ،  فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره 57، صفحه 10

mf6K8l4 سیستم بین المللی آزمایش های غیرمخرب در جوشکاری، فصلنامه جوشکاری ،  فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره 58، صفحه 11

mf6K8l4 تایید صلاحیت بازرسان جوش،،فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران، شماره56، صفحه 61

mf6K8l4 آموزش ، تایید صلاحیت و گواهی کارکنان آزمایشهای غیرمخرب، ،فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،شماره57،صفحه10

mf6K8l4 سیستم بین المللی آزمایش های غیرمخرب در جوشکاری،،فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،شماره58،صفحه11

mf6K8l4 سیستم بین المللی آموزش و آزمون تایید صلاحیت جوشکاران،،فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران، شماره59، صفحه19

mf6K8l4 تاييد صلاحيت سازمان بازرسي كننده مطابق با ISO 17020،انجمن جوشكاري و آزمايش هاي غيرمخرب ايران ، فصلنامه جوشكاري ، شماره 61، صفحه43