یکشنبه, 28 بهمن 1397

انتخاب زبان

  • nazeran slide 0101
  • nazeran slide 0202
  • nazeran slide 0303
  • nazeran slide 9608
  • كسب عنوان چهره ماندگار صنعت و معدن ايران، سال 1390
  • کسب عنوان برند برتر ملی توسط ناظران یکتا
  • کسب عنوان مرکز آموزشی همکار نمونه در سطح ملی در سالهای 1392 و 1393
  • کسب عنوان مرکز آموزشی همکار نمونه سال 1396

لیست مقالات آقای مهندس مازیار نادراصلی

 

 راهکارهای رفع عیوب جوش در خطوط لوله ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران شماره29، صفحه6

 خودآموز آلتراسونیک،، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران شماره35، صفحه17

 خودآموز آلتراسونیک،، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران شماره37-36، صفحه35

 خودآموز آلتراسونیک،، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران شماره38، صفحه44

 خودآموز آلتراسونیک،، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران شماره39، صفحه31

 خودآموز آلتراسونیک،، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران شماره40، صفحه38

 خودآموز آلتراسونیک،، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران شماره41، صفحه40

 خودآموز آلتراسونیک،، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران شماره42، صفحه33

 خودآموز آلتراسونیک،، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران شماره43، صفحه19

 خودآموز آلتراسونیک،، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران شماره44، صفحه2

 عملیات حرارتی پس از جوشکاری و بررسی امکان حذف آن در قطعات جوشکاری شده، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران
شماره45، صفحه13

 عملیات حرارتی پس از جوشکاری و بررسی امکان حذف آن در قطعات جوشکاری شده، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران
شماره47، صفحه31

 عملیات حرارتی پس از جوشکاری و بررسی امکان حذف آن در قطعات جوشکاری شده، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران
شماره48، صفحه31

 عملیات حرارتی پس از جوشکاری و بررسی امکان حذف آن در قطعات جوشکاری شده، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران
شماره49، صفحه2

 عملیات حرارتی پس از جوشکاری و بررسی امکان حذف آن در قطعات جوشکاری شده، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران
شماره50، صفحه2

 اجتناب از ایجاد عیوب در جوش های فولاد زنگ نزن، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران شماره51، صفحه24

  اجتناب از ایجاد عیوب در جوش های فولاد زنگ نزن (قسمت دوم)،  فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره52، صفحه16

  اجتناب از ایجاد عیوب در جوش های فولاد زنگ نزن (قسمت سوم)،  فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره53، صفحه32

 اجتناب از ایجاد عیوب در جوش های فولاد زنگ نزن (قسمت چهارم)،  فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره54، صفحه26

 اجتناب از ایجاد عیوب در جوش های فولاد زنگ نزن (قسمت چهارم)،  فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره55، صفحه65

 كاربرد تجزيه و تحليل آماري در كنترل كيفيت جوش،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ،شماره 64،صفحه 21

 فاكتورهاي موثر بر شكل جوش حاصل از بكارگيري چند سيم در سيستم جوشكاري قوسي زير پودري، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ،شماره 64،صفحه 48

 

 

 

نشریات

تالیف جزوات ، کتب ، مقالات و تدوین استاندارد

 

 

مقالات 

کتاب

جزوات

استاندارد ها

آموزش

آموزش تخصصی دوره های جوش و NDT

 

معرفی اساتید

دوره های آموزشی

مرکز دانلود

فایلهای در اختیار گذاشته شده

 

دانلود

 

افتخارات

افتخارات کسب شده ناظران یکتا

 

افتخارات