لیست مقالات آقای مهندس افشین خیام

mf6K8l4 ناپیوستگی ها در نمونه های مورد استفاده برای امتحان های تایید صلاحیت آزمایش غیرمخرب، فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره54، صفحه73

mf6K8l4 عوامل انسانی و ایمنی خط لوله ، قانون پیشنهادی PHMSA ، فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره 58، صفحه 46

mf6K8l4 محافظ های تنفسی برای عملیات جوشکاری،فصلنامه جوشکاری، بهار98،شماره 91، صص56-55