لیست مقالات خانم نجمه اسماعیلی

mf6K8l4 حقایقی در مورد تنگستن های تیگ و ایمنی ها، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران، شماره55، صفحه32

mf6K8l4 بررسی علت شکست لوله های دیگ بخار و راهکارهای پیشنهادی، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،شماره58،صفحه71