لیست مقالات آقای مهندس منصور حق ورد

   mf6K8l4 بررسی علت شکست لوله های دیگ بخار و راهکارهای پیشنهادی، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،شماره58،صفحه71