لیست مقالات آقای مهندس حسین اصغریان

mf6K8l4 برآورد هزينه هاي جوشكاري(قسمت اول)، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،شماره66،صفحه51

mf6K8l4 برآورد هزينه هاي جوشكاري(قسمت دوم)، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،شماره67،صفحه2