لیست مقالات آقای مرتضی علیپور

mf6K8l4 حذف مغناطیس باقیمانده قبل از جوشکاری قوسی، فصلنامه جوشکاری، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره87، صفحه11