معرفی اساتید

 

 رديف  نام و نام خانوادگي مدرک تحصيلي  رشته
مهندس عبدالوهاب ادب آوازه فوق ليسانس  مهندسي مکانيک
2 مهندس محمدرضا اعرفی فوق ليسانس خوردگی وحفاظت
3 مهندس مجید شاطری لیسانس مهندسی متالورژی
4 مهندس آرش رفيعي ساماني فوق ليسانس مهندسي متالورژي
5 مهندس حسین اصغریان فوق ليسانس مهندسی مکانیک
6 مهندس اميرحسين خطيب زاده

ليسانس

مهندسي متالورژي
7 مهندس اسعد غفوري فوق ليسانس مهندسي مکانيک
8 مهندس سید محمد نامی فوق لیسانس مهندسی جوش
9 مهندس علی جلایی فوق لیسانس مهندسی متالورژی
10 دکتر نازیلا ادب آوازه دکتری مهندسی صنایع
11 مهندس منوچهر سلیمی لیسانس بهداشت حرفه ای
12 مهندس محمد گنجی لیسانس مهندسی مواد
13 مهندس حسین وطن خواه یگانه لیسانس مهندسی صنایع
14 مهندس احمدرضا کریمیان لیسانس مهندسی متالورژی
15 مهندس مسعود شاهی لیسانس مهندسی متالورژی
16 مهندس مهرداد مهدی زاده لیسانس مهندسی الکترونیک صنعتی
17 مهندس عباس وثوق فوق لیسانس مهندسی مکانیک
18 مهندس محمد اوسطی فوق لیسانس  شیمی کاربردی