گواهینامه تضمین یا تایید تجهیزات و کالا

 از نمونه گواهینامه تضمین یا تایید صادر شده برای شرکتها و یا مراکز معتبر می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

mf6K8l4 ایران هیرمند
mf6K8l4 شرکت آسا گروپ
mf6K8l4 شرکت آلفا سام
mf6K8l4 شرکت خانیران
mf6K8l4 شرکت راکتورساز اهواز
mf6K8l4 شرکت نیروفران
mf6K8l4 شرکت صنایع حرارتی ایران
mf6K8l4 موسسه صنعتی نمکی زاده
mf6K8l4 شرکت آیرین صنعت
mf6K8l4 شرکت ماشین سازی اراک
mf6K8l4 مجتمع مس سرچشمه کرمان
mf6K8l4 شرکت تما
mf6K8l4 شرکت انصار
mf6K8l4 شرکت نیرو بویلر
mf6K8l4 شرکت اصفهان بویلر
mf6K8l4 شرکت پارسیان پاپیروس
mf6K8l4 شرکت مختاریان
mf6K8l4 شرکت سوپراکشن همدان
mf6K8l4 شرکت طرح و پالایش
mf6K8l4 شرکت آسیا گستر
mf6K8l4 چینی زرین
mf6K8l4 نیروگاه رامین اھواز
mf6K8l4 شركت فرازمهر اصفهان
mf6K8l4 شركت پاكمن اصفهان
mf6K8l4 بیمارستان فاطمیه نجف آباد

mf6K8l4 بیمارستان سعدی اصفهان

mf6K8l4 شرکت توکا سبز

mf6K8l4 شركت بازیافت لنجان

mf6K8l4 شركت فرش کرامتیان

mf6K8l4 شركت گز زرمان

mf6K8l4 شركت آساد شیمی

mf6K8l4 شركت ارس بخار اصفهان

mf6K8l4 شركت پویا بخار اصفهان

mf6K8l4 شركت عرصه بخار آرمن

mf6K8l4 شركت آردینه اصفهان

mf6K8l4 شركت ترام چاپ

mf6K8l4 شركت گلنار اصفهان

mf6K8l4 شركت تکنیک سپاهان

mf6K8l4 شركت شیشه امید اصفهان

mf6K8l4 شركت آدرینا اصفهان