زمینه فعالیت

mf6K8l4  بازرسي فني و آزمايشهاي غيرمخرب

mf6K8l4 كنترل كيفيت و تضمين كيفيت

mf6K8l4 بازرسي فني تعميرات اساسي پالايشگاهها و پتروشيمي ها و دیگر صنایع

mf6K8l4 بازرسي و صدور گواهينامه ديگهاي بخار و آب داغ

mf6K8l4 بازرسي و صدور گواهینامه مخازن تحت فشار

mf6K8l4 مميزي سيستم كيفيت جوش و پروژه ها

mf6K8l4 تدوين استانداردهاي صنعتي، كارخانه اي و همكاري در تدوين استانداردهاي ملي، تدوين نظامنامه، دستورالعملها و معيار پذيرش براي خطوط توليد، محصولات و خدمات

mf6K8l4 آموزشهاي تخصصي كاربردي (بازرسي جوش،آزمايشهاي غيرمخرب، خوردگي)

mf6K8l4 انتشار كتب، مجلات، جزوات ، نرم افزارهاي آموزشي تخصصي