کلیات نظام آموزشی

برنامه ریزی و اجرای آموزش های مثمر ثمر مستلزم بهره گیری از مجموعه ساختارها و فرآیندهایی است که در چارچوب معین به انجام رسد. چنین مجموعه ای منجر به تدوین استقرار ساختارها و زیرساخت هایی برای برنامه ریزی، اجرا، ارزشیابی ، هدایت و راهبری آموزش های مورد نیاز صنعت می گردد.

mf6K8l4 هدف نظام آموزشی
تدوین و استقرار ساختارهای منجسم و پیش بینی زیرساختارها برای برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی دوره ها، بهسازی منابع انسانی بر اساس یک برنامه منسجم، منظم و اثربخش می باشد.

 

mf6K8l4 سیاست های آموزشی
- شناسایی و رفع موانع آموزش و فراهم ساختن زمینه های گسترش آن
- طراحی و اجرای برنامه های آموزش بر اساس نیازهای بروز صنعت
- ارزیابی مستمر آموزش ها و استفاده از نتایح آن در بهبود فرآیند برنامه ریزی آموزشی
- تجهیز آموزش ها به آخرین فن آوری ها و ابزارهای کمک آموزشی
- بکارگیری خط مشی آموزش کارکنان

mf6K8l4 انواع آموزش
- آموزشهای تخصصی
- آموزشهای کاربردی
نوع ، محتوی و ضوابط ناظر بر اجرای این آموزش ها با توجه به اهداف و سیاست های آموزشی طراحی می گردد.

mf6K8l4 ساختار اجرایی
ساختار اجرایی نظام آموزشی بشرح ذیل تعریف می گردد:
- روشهای آموزش : روش آموزشی متناسب با نوع و هدف دوره تعیین می گردد
1. روش تئوری : در قالب روشهای تدریس، پرسش و پاس ، بحث گروهی و... اجرا می گردد.
2. روش عملی : بصورت عملی در قالب فعالیتهای فراگیر ارائه می گردد.
3. روش تئوری و عملی : بنابه نوع و اهمیت دوره هر دو قالب مورد استفاده قرار می گیرد.

mf6K8l4 نحوه اجرا
دوره آموزشی برحسب نیاز می تواند در آموزشگاه و یا محل درخواست کننده برگزار گردد.

mf6K8l4 مجری آموزش
مدیریت آموزش وظیفه برنامه ریزی ، اجرا و ارزیابی آموزش را برعهده دارد.

mf6K8l4 آزمون
1. آزمون کتبی
2. آزمون عملی
بنا به نوع دوره و اهمیت آن، می تواند ترکیبی از دو قالب انتخاب گردد.

mf6K8l4 صدور گواهینامه
مرکز آموزش براساس لیست رایانه ای کارآموزان موفق، اقدام به صدور گواهینامه می نماید.گواهینامه ها براساس نوع رشته می تواند بصورت داخلی و یا بین المللی صادر گردد.
گواهینامه ها تا اتمام مدت اعتبار قابلیت صحه گذاری دارند.