واحد نمونه فنی و مهندسی کشوری ، وزارت صنعت، معدن و تجارت