کتاب

 

       

 

mf6K8l4 بازرسی چشمی جوش،عبدالوهاب ادب آوازه - حميد تازيكه -مهرداد افتخاری ،1392

mf6K8l4 راهنماي جيبي بازرسي چشمي و ناپيوستگي هاي جوش،عبدالوهاب ادب آوازه - رضا ايمانيان نجف آبادي،1392

mf6K8l4 چهارصد پرسش و پاسخ در رابطه با جوشکاری برق و گاز و برشکاری ، عبدالوهاب ادب آوازه،1391

mf6K8l4 جوشكاري برق و جوشكاري گاز و برشكاري ، سال1391

mf6K8l4یکصد پرسش و پاسخ در رابطه با تمیز کاری، پرایمرزنی، عایقکاری و نوار پیچی ، سال 1390

mf6K8l4 يكصد و پنجاه پرسش و پاسخ جوشكاري برق و جوشكاري گاز و برشكاري ، سال1390

mf6K8l4 مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ، عبدالوهاب ادب آوازه،1390

mf6K8l4 فرهنگ فرهنگ ، پرویز فرهنگ

mf6K8l4 راهنمای تضمین کیفیت در تکنولوژی جوشکاری، عبدالوهاب ادب آوازه – رضا ایمانیان نجف آبادی – نرگس خاتون احمدی ، بهار89

mf6K8l4 فرهنگ بزرگ جوشکاری ، بهار 83 ، پرویز فرهنگ – عبدالوهاب ادب آوازه – امیرحسین کوکبی

mf6K8l4 جوشکاری فولادهای صنعتی ، 82، عبدالوهاب ادب آوازه

mf6K8l4مجموعه مقالات اولين همايش جوشكاري و آزمايشهاي غيرمخرب ، عبدالوهاب ادب آوازه،1380

mf6K8l4 الکترود برای جوشکاری قوسی الکتریکی، عبدالوهاب ادب آوازه 

mf6K8l4 فرهنگ جوشکاری ، عبدالوهاب ادب آوازه ، بهار1373

mf6K8l4 جوشکاری چدن ، عبدالوهاب ادب آوازه، تابستان1365