معرفی اساتید

 

 رديف  نام و نام خانوادگي مدرک تحصيلي  رشته
مهندس عبدالوهاب ادب آوازه فوق ليسانس  مهندسي مکانيک
2 مهندس محمدرضا اعرفی فوق ليسانس خوردگی وحفاظت
3 مهندس مجید شاطری لیسانس مهندسی متالورژی
4 دکتر ابراهیم حشمت دهکردی دکتری مهندسی متالورژی
5 مهندس آرش رفيعي ساماني فوق ليسانس مهندسي متالورژي
6 مهندس جمال الدين  صالح ليسانس فيزيک بهداشت
9 مهندس اميرحسين خطيب زاده

ليسانس

مهندسي متالورژي
10 مهندس اسعد غفوري فوق ليسانس مهندسي مکانيک
11 مهندس رحیم زمانی
فوق ليسانس مهندسی عملیات صنایع پنروشیمی
12 مهندس سید محمد نامی لیسانس مهندسی مکانیک
13 مهندس آرزو عسگری لیسانس مهندسی متالورژی